Verksamheten

Föreningen

Sagolunden är ett föräldrakooperativ som drivs som en ideell icke-vinstdrivande ekonomisk förening där alla vi familjer är medlemmar. Det gör att du som förälder får inblick, inflytande och delaktighet i ditt barns vardag. Sagolunden är en mindre förskola med cirka 23 barn på 5 pedagoger. Förskolan placerar sig högt i de kvalitetsmätningar som genomförs och det möjliggörs av det arbete som vi föräldrar lägger ned.

För att pedagogerna ska få ägna sig åt barnen och den pedagogiska verksamheten förväntas du som förälder bidra till att sköta föräldrakooperativet. Maten är caterad och tas hand om av pedagogerna, men utöver det sköter vi föräldrar allt runtomkring verksamheten, exempelvis städning, inköp av förbrukningsvaror, tvätt, reparationer och administrativa uppgifter. Arbetet vi familjer lägger ner sker främst via tre arbetsgrupper: Fixargruppen, Miljögruppen och Aktivitetsgruppen. Städning utförs däremot av alla familjer. Familjerna i föreningen är indelade i antingen en arbetsgrupp eller i styrelsen och det är 1 uppdrag per familj. Uppdragen löper över ett år, förutom ordförande i styrelsen som sitter 2 år. Varje år lämnar alla önskemål till valberedningen om vilken arbetsgrupp/roll i styrelsen man önskar vara med i.

Förväntan på föräldrainsats

För att verksamheten på Sagolunden ska kunna vara precis så bra som den är i barnens vardag så pågår det en massa arbete i kulisserna, det arbetet är det vi föräldrar som utför. Vi är en förening som ytterst styrs av medlemmarna och vi uppmuntrar egna initiativ; det är vi tillsammans som gör Sagolunden till den bästa platsen för våra barn! 

Varje familj förväntas under sin tid på Sagolunden göra sina städ och jourer, ta plats i styrelsen, vara sammankallande, ta eget ansvar och delta aktivt i kooperativets verksamhet. Om ditt barn går fem år på Sagolunden är en väntad uppdelning: 2 år i styrelse - 1 år som sammankallande - 2 år i arbetsgrupp. Har du fler barn så multiplicerar du. Utöver arbetsuppgifterna i sin arbetsgrupp förväntas minst en person från varje familj även närvara vid:

Städning av förskolan

Vi familjer ansvarar för daglig städning av förskolan, vilket sker efter förskoleverksamhetens slut vid kl 17:00. Varje familj städar ca 5-7 gånger per termin utefter vårt Jour- och städschema. Om man inte vill städa på egen hand, finns möjlighet att på egen bekostnad boka in en gemensamt upphandlad städfirma (ABIS) för 1580 kr inkl moms per städtillfälle. Varje familj ansvarar själva för att boka städfirma om så önskas, men man kan få hjälp av den familj i Miljögruppen som är ABIS-kontakt

Medverkan i barngrupp

Vi försöker i möjligaste mån undvika att vi familjer ska arbeta i barngruppen, men trots det kan det hända att vi behöver hoppa in vid oförutsedda händelser från 14:30 och då följer vi Jour- och städschemat där de som har städpass den dagen blir inringda. Enda gången det är planerad medverkan i barngrupp är vid pedagogernas planeringstid, vilket är 1 timme mellan klockan 12.30-13.30 varannan måndag. Varje familj har ungefär 1 sådant tillfälle per termin, vilket kallas att "man har barnjour". Man är alltid två familjer som har barnjour samtidigt.

Styrelsen

Styrelsen har det övergripande ansvaret för föreningens verksamhet och sammanträder vanligtvis en gång per månad. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, personalansvarig och rekryteringsansvarig. Vid styrelsemötet närvarar även förskolerektor.

Styrelsemedlemmar

Ordförande

Ordföranden har en sammankallande roll och håller koll på att hela verksamheten fungerar. Hen leder styrelsemöten och stämmor och väljs för minst två år i taget för att skapa kontinuitet. Ordföranden är ett stort ansvar varför ordförandens respektive befrias från arbetsuppdrag.

Vice ordförande

Vice ordföranden har en stöttande funktion gentemot hela styrelsen.

Sekreterare

Sekreteraren har det övergripande ansvaret att dokumentera föreningens möten samt skapa struktur för beslutsordning och ansvarar även för föreningens nyhetsbrev.

Kassör

Om en vill få en bra bild av hur hela föreningen fungerar samt hur alla kostnader ser ut så ska en bli kassör. Räkningarna betalas cirka en gång i veckan och alla fakturor ska bokföras. Andra uppgifter är deklarationen, bokslut i aug-sep (några dagars jobb) samt att göra budget i maj. Kassören sitter med i styrelsen och får ofta inköpsfrågor att ta ställning till. Sagolunden är en icke-vinstdrivande verksamhet och pengarna ska återinvesteras. Vi har alltid en vice och en ordinarie kassör som samarbetar.

Personalansvarig

Föräldrakooperativet Sagolunden skall vara en förskola med hög kvalitet både vad gäller den pedagogiska verksamheten och arbetsmiljö för personalen. Personalansvarig fungerar som en länk för kontinuerlig kontakt mellan personal och styrelse samt kooperativets föräldrar, vilket är viktigt för en väl fungerande verksamhet. Vidare ansvarar personalansvarig, tillsammans med förskolerektor, för de arbetsområden som rör anställningar och arbetsmiljö.

Rekryteringsansvarig

Rekryteringsansvarig har en viktig uppgift i att rekrytera nya familjer till kooperativet. Hen har hand om kölistan, träffar nya familjer, informerar om verksamheten och har en dialog med personalen om hur många barn vi kan ha, samt har koll på de regelverk vi behöver följa utifrån skollagen. Inskolning planeras ihop med pedagogerna.

Aktivitetsgruppen

Aktivitetsgruppen ansvarar för kooperativets sociala aktiviteter såsom vår årliga kickoff i augusti, julpyssel, after-works, lekplatshäng och familjeutflykter.

Fixargruppen

Fixargruppen ansvarar för allmänt underhåll av lokalerna och fast inredning samt sköter snöskottning under vintern enligt rullande schema och sopning vid behov. Gruppen år kooperativets vaktmästare som även styr upp vårt långsiktiga underhållsarbete och investeringar/projekt.

Fixargruppen ansvarar även fäör att planera och genomföra en obligatorisk fixardag med en representant per familj per år.

Miljögruppen

Miljögruppen ansvarar för att städningen av förskolan löper på utan besvär. De ansvarar för att följa upp och utvärdera städrutiner samt köpa in städmaterial och köksinventarier. Det är även Miljögruppen som öpande tvättar textilier och sköter kontakten med kooperativets städfirma, ABIS.

Miljögruppen ansvarar även för att organisera en städhelg per termin som är obligatorisk för alla familjer.

Sidouppdrag

Kooperativet har även flera sidouppdrag som tilldelas till familjer utöver arbetsgruppen man tillhör.

Kontakt

Du är hjärtligt välkommen att besöka oss och se hur lokalerna ser ut, här finns våra kontaktuppgifter.

Adress

Copyright © Sagolunden 2023